Skip to content

การฝึกซ้อมกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลมืออาชีพ

 

หลักการวิทยาศาสตร์การกีฬานี้มี หลายด้านย่อย ได้แก่ ด้านสรีรวิทยาการกีฬา โภชนาการศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา และเวชศาสตร์การกีฬา ในแต่ละด้านของหลักการย่อยที่อยากให้ท่านได้ทราบเพื่อให้การเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขันสามารถบรรลุเป้าหมายของการเล่น  เริ่มตั้งแต่ สรีรวิทยาการกีฬา เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของร่างกายในการใช้พลังงาน ต่อการทำงานของร่างกายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การฝึกร่างกาย การฝึกในที่สูง ในอากาศร้อน เย็น การฝึกร่างกายเพื่อความพร้อมในการนำไปใช้ในการเล่นกีฬาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น ขณะที่หลักการด้านโภชนาการศาสตร์การกีฬา เป็นส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารกับกีฬา ไม่ว่าจะเป็นอาหารก่อน ระหว่าง และหลังการเล่นกีฬา อาหารเสริม อาหารไทยกับอาหารต่างชาติ ปริมาณและความถี่ของการกินอาหาร รวมทั้งเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล เป็นต้น สำหรับหลักการย่อยที่ 3 คือเรื่องของจิตวิทยาการกีฬา ซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจต่อการเล่น การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา

ดังนั้นนักกีฬาวอลเลย์บอลจะบรรลุเป้าหมายของความสำเร็จในการเล่นและฝึกซ้อมได้ดี หากว่าท่านในฐานะเป็นผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล จะทำความเข้าใจกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ว่าเป็นเรื่องของอะไร วิทยาศาสตร์การกีฬามีส่วนช่วยพัฒนานักกีฬาของเราอย่างไร ส่วนรายละเอียดในแต่ละด้านของสาขาย่อยของวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มีพัฒนาการอย่างไม่หยุดนิ่ง สามารถหาราย ละเอียดได้ต่อไป ที่จะค่อยๆ ทยอยให้ความรู้ต่อๆไป นอกจากเวปไซต์ของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬานี้แล้ว ท่านยังสามารถหาข้อมูลในรายละเอียดนี้ได้อีกหลายแนวทาง รวมทั้งการติดต่อสถาบัน การศึกษาที่ให้บริการทางวิชาการด้านนี้ด้วย

ตราบที่ผู้ฝึกสอนกีฬาคือผู้ที่กำหนดแผนการฝึกซ้อมที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของนักกีฬาวอลเลย์บอล ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก SBOBET จะเห็นได้ว่าทีมชาติไทยได้นำหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาไปพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางร่างกาย การฝึกทางด้านจิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การใช้หลักการทางด้านอาหาร ด้านชีวกลศาสตร์การกีฬา และทางการแพทย์ (เวชศาสตร์การกีฬา)  ท่านรู้ เข้าใจและนำไปใช้หรือยัง

ทีมวอลเลย์บอลไทยประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์หรือแชมเปี่ยนชิพทั่วโลก คงไม่ประสบความสำเร็จดังปัจจุบันหากขาดเสียซึ่งการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลไทย ท่านในฐานะของผู้ที่มีผลต่อความสำเร็จและพัฒนาการของนักวอลเลย์บอลสูงมาก มีความเข้าใจและได้นำหลักการนี้ไปใช้กันมากน้อยแค่ไหนหรือยัง


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories