Skip to content

กีฬาแฮนด์บอลยังไม่ได้รับนิยมนัก ในประเทศไทยยุคปัจจุบัน

 

กีฬาแฮนด์บอล ได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของวิทยาลัยพลศึกษาทั่วประเทศ ทั้งในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต่างก็ได้บรรจุกีฬาแฮนด์บอลไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งในวิทยาลัยครูและมหาวิทยาลัยทุกสถาบัน และในอนาคตอันใกล้นี้ คาดว่ากีฬาแฮนด์บอล คงจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง เหมือนกีฬาชนิดอื่นที่ได้รับความนิยมอยู่แล้ว

ประโยชน์ของการเล่นกีฬาแฮนด์บอลอย่างถูกวิธี

ด้านจิตใจ ช่วยให้เกิดไหวพริบปฏิภาณในการตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็ว รู้จักตั้งรับและป้องกัน หลบหลีกคู่ต่อสู้ เป็นการฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียด ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจ ในคุณค่าของการออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดนิสัยรักการออกกำลังกายต่อไป
ด้านอารมณ์ ช่วยให้เกิดความมั่นใจในตนเอง กล้าตัดสินใจ ทำให้เป็นคนมีจิตใจหนักแน่น มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสียสละ ยอมรับในตัวผู้อื่น สุขุม เยือกเย็น รอบคอบ

ด้านร่างกาย ช่วยเสริมสมรรถภาพร่างกาย กล้ามเนื้อ เสริมความคล่องแคล่วว่องไว ความอ่อนตัว อดทนและพลัง เสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์

ต่อมา นายธนิตย์  คงมนต์ ได้รับทุนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี พ.ศ. 2500 ให้ไปศึกษาดูการแข่งขันงานการพลศึกษาในประเทศสวีเดนและประเทศเดนมาร์ก ในขณะที่ศึกษาอยู่นั้นก็ได้รับการฝึกสอนวิชาแฮนด์บอลทั้งแบบ 7 คน และ 11 คน มีความคิดว่ากีฬาประเภทนี้มีประโยชน์มาก เนื่องจากใช้สถานที่ไม่ต้องกว้างมาก SBOBET อาจจะเป็นพื้นดิน พื้นไม้ สนามหญ้าก็ได้ ดังนั้นเมื่อกลับมาเมืองไทย จึงได้เสนอกีฬาแฮนด์บอล ให้เป็นกีฬาในหลักสูตรพลศึกษาของวิทยาลัยและโรงฝึกหัดครูพลานมัยหลักสูตรปี 2501


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories