Skip to content

กีฬาพุ่งแหลน

การพุ่งแหลนเป็นกรีฑาประเภทลาน ผู้แข่งขันจะทำการพุ่งแหลนที่มีน้ำหนักเท่าๆ กัน การพุ่งจะต้องเคลื่อนที่ไปบนทางวิ่งและพุ่งออกไปตามกติกาทีกำหนดไว้ โดยพุ่งไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด ผู้ที่พุ่งแหลนได้ในระยะทางไกลที่สุดคือผู้ชนะ แหลนเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างหนัก นักกีฬาต้องใช้กำลังและความเร็วในการพุ่งให้ได้ระยะทางไกลที่สุด

คุณสมบัติทั่วไปของคนที่จะเป็นนักกีฬาพุ่งแหลน

1. รูปร่างสูงใหญ่ วิ่งและกระโดดได้ดี

2. แขนยาว นิ้วมือยาว มีกำลังดึง ฟาดแขนได้เร็วและแรง

3. ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อและระบบประสาทสัมพันธ์กันดี

ลักษณะของแหลน

1. แหลนจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 3 ส่วนคือ ส่วนหัวแหลนจะเป็นโลหะ ต่อจากส่วนหัวจะเป็นตัวแหลนซึ่งเป็นโลหะ บริเวณจุดศูนย์ถ่วงแหลนจะมีที่จับซึ่งพันไว้ด้วยเชือก ที่ปลายสุดของหัวแหลนจะมีลักษณะแหลม

2. แหลนชายยาว 2.60 – 2.70 เมตร หนัก 800 กรัม ส่วนแหลนหญิงยาว 2.20 – 2.30 เมตร หนัก 600 กรัม

ลักษณะของสนามแข่งขันพุ่งแหลน

สนามที่ใช้แข่งขันกีฬาพุ่งแหลน ควรมีทางวิ่งไม่น้อยกว่า 30 เมตร แต่ไม่เกิน 36.50 เมตร โดยทำเป็นเส้นขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร 2 เส้นขนานกัน ห่างกัน 4 เมตร การพุ่งแหลนจะต้องพุ่งจากด้านหลังส่วนโค้งของวงกลม รัศมียาว 8 เมตร ส่วนโค้งที่เป็นเขตพุ่งนี้อาจทำด้วยไม้ โลหะ หรือทาด้วยสีขาวกว้าง 7 เซนติเมตรก็ได้ ที่ปลายส่วนโค้งให้เขียนเส้นตรงยาว 1.50 เมตร กว้าง 7.5 เซนติเมตร ตั้งฉากกับเส้นขนานทางวิ่ง

เส้นรัศมีของการพุ่ง

เมื่อพุ่งแหลนออกไป SBOBET แหลนจะต้องไปตกอยู่ที่ภายในเส้นรัศมี ซึ่งทำมุม 29 องศากับจุดศูนย์กลางของรัศมี ความโค้งของวงกลมซึ่งยาว 8 เมตร
การจับแหลน ถือแหลน ทำอย่างไร

การจับแหลนมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับความถนัด ความสั้นยาวของนิ้วมือนักกีฬา ในการแข่งขันมีวิธีการจับแหลนที่นิยมกัน 3 วิธี

1. จับแหลนโดยใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือเกี่ยวจับขอบเชือกด้านปลายแหลนไว้

2. จับโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลาง

3. จับโดยใช้นิ้วชี้ และนิ้วกลางคีบเกี่ยวที่ขอบเชือกด้านปลายแหลน


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories